Ode mnie kilka słów

Inwestowanie stało się aktualnie niezwykle popularną metodą zagospodarowania wolnych środków. Wiele osób prywatnych, jak również przedsiębiorstw, stara się inwestować w różnorodny sposób. Źle podjęta decyzja może doprowadzić do niepożądanych skutków, stąd wcześniej warto zapoznać się ze wszystkimi możliwościami zapewnianymi przez rynek inwestycyjny oraz poznać podstawowe instrumenty finansowe.


Do ich licznego grona zaliczają się m.in


  • Lokaty bankowe, czyli wciąż najbardziej popularne rozwiązania inwestycyjne. Dzięki nim można uzyskać znaczące zwiększenie zainwestowanych środków w skali roku, jednak przedwczesna wypłata kapitału z lokat wiąże się z dużą utratą odsetek.

  • Drugim instrumentem są bony skarbowe, przynależne Skarbowi Państwa. Są one mało ryzykowną formą inwestycji, co odbija się znacząco na stopie oprocentowania.

  • Ostatnim instrumentem krótkoterminowym są jednostki otwartych funduszy inwestycyjnych, które nie mogą być sprzedawane, ponieważ nie są papierami wartościowymi, lecz w zamian opierają się w swych założeniach na inwestowaniu w rynki akcji, obligacji, nieruchomości czy też rynki pieniężne.

Największą zaletą funduszy inwestycyjnych jest możliwość wypłaty gotówki bez żadnych konsekwencji. Dla inwestorów przygotowano również wielorakie instrumenty długoterminowe, do których przykładowo zaliczymy obligacje oraz akcje.


Pierwsze z nich to papiery wartościowe o charakterze dłużnym (w ich wypadku emitent zobowiązuje się do spełnienia wobec obligatariusza określonego świadczenia), występujące w przeróżnych formach, jak chociażby obligacje z okresową wypłatą odsetek, o zmiennej wielkości odsetek, obligacje oferowane po niższej wartości i inne.


Drugim instrumentem są akcje, których nabycie wiąże się z zyskaniem prawa do odpowiedniej części kapitału spółki akcyjnej. Nie oznaczają one wprawdzie stałego dochodu, lecz zapewniają udział w zyskach, co w wielu przypadkach może się okazać niezwykle korzystne. Reasumując, rynek inwestycyjny dostarcza wielu rozwiązań, a po stronie potencjalnego klienta leży dopasowanie konkretnej propozycji do własnych potrzeb oraz określenie, jaki okres zamrożenia kapitału oraz stopień ryzyka go interesuje.